การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ความรู้ในตัวอาจต่างกัน...แต่เมื่อมาแบ่งปัน...ช่วยสร้างสรรค์การพัฒนา

คุณค่าของความรู้ ต้องเคียงคู่กับการแบ่งปัน

ขุมทรัพย์แห่งปัญญา สร้างคุณค่าความรู้คู่ชาวทาง

เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย Value สร้างคุณค่าความรู้ด้วย KM

การรับและการให้เป็นรากฐานของการเรียนรู้

HISTORY
[ ประวัติความเป็นมา ]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกรมทางหลวงต้องดำเนินการตาม...

KM Structure
[ โครงสร้างการจัดการความรู้ ]

ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง มี CKO Chief Knowledge Officer ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (รองอธิบดีฝ่าย) เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกรรมการ 2) คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 10 ด้าน..

KM Policy
[ นโยบายการจัดการความรู้ ]

นโยบายการจัดการความรู้กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560 1. ให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวงรับทราบ


ความรู้


บทความจากผู้เชี่ยวชาญ

porno


About Us


Image 13

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวบรวมและดำเนินการจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม