การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

"KM สามารถดึงศักยภาพของคนแต่ละคนออกมาเป็นสิบเท่าของที่ใช้อยู่ และเมื่อดึงออกมาสนธิพลังกับเพื่อนร่วมงาน ร่วมสังคม ก็ยิ่งเพิ่มพลัง เพิ่มทุนปัญญา"  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

"ไม่มีอะไรสำคัญเท่าความเอาใจใส่เรื่องราวของความสำเร็จเล็กๆ ของคนเล็กคนน้อย" สคส.yes

KM is a Journey, not a destination.

การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง

(Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)

การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร 

แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน (Mason & Mitroff, 1973)

ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆ (Y.Maholtra)

ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีป

 

สำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"เบื้องหลังของปัญหา คือปัญญาอันยิ่งใหญ่"

HISTORY
[ ประวัติความเป็นมา ]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยกรมทางหลวงต้องดำเนินการตาม...

KM Structure Management
[ โครงสร้างระบบบริหารจัดการความรู้ ]

ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง มี CKO Chief Knowledge Officer ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกรรมการ 2) คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 10 ด้าน..

KM Policy
[ นโยบายการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 ]

นโยบายการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2559 1. ให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย คือ จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง

บทความจากผู้เชี่ยวชาญ


About Us


Image 13

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ มีภารกิจหน้าที่ในการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการความรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวบรวมและดำเนินการจัดการความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม