KM Structure Management

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


KM Structure Management

KM Structure Management

ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวง มี CKO หรือ Chief Knowledge Officer ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธาน โดยมีรองอธิบดี วิศวกรใหญ่ เป็นที่ปรึกษา รวมทั้งผู้อำนวยการหน่วยงานในส่วนกลางเป็นกรรมการ

2) คณะทำงานการจัดการความรู้ในองค์กร 10 ด้าน    ประกอบด้วย            

ด้านที่ 1 แผนพัฒนาทางหลวง

ด้านที่ 2 งานสำรวจและออกแบบ

ด้านที่ 3 งานก่อสร้าง

ด้านที่ 4 งานบำรุงทาง

ด้านที่ 5 ความปลอดภัยในการใช้ทาง

ด้านที่ 6 วิเคราะห์และวิจัยงานทาง

ด้านที่ 7 เครื่องกลและสื่อสาร

ด้านที่ 8 การพัฒนาองค์กร

ด้านที่ 9 ระเบียบการบริหาร

ด้านที่ 10 กฎหมาย

3) คณะทำงานการจัดการความรู้ประจำสำนักงานทางหลวง

4) คณะทำงานการจัดการความรู้ประจำหน่วยงาน

โดยมีกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ กองฝึกอบรม เป็นผู้ประสานงาน