KM Policy

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


KM Policy

นโยบายการจัดการความรู้กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2560

1. ให้ทุกหน่วยงานมีการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานให้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กรกรมทางหลวงรับทราบ

 

2. ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่และจัดเก็บในคลังความรู้ได้

โดยมีเป้าหมาย คือ จัดทำและรวบรวมผลงานความรู้ที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานทุกส่วนงานในสังกัด

 

3. ให้ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้จากคลังความรู้กรมทางหลวงมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมาย คือ นำผลงานความรู้จากคลังความรู้กรมทางหลวงมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานทุกส่วนงานในสังกัด

 

4. ให้ทุกหน่วยงานมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างรู้รอบด้วยความรู้ที่เหมาะสม

โดยมีเป้าหมาย คือ บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

5. ให้ทุกหน่วยงานมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้

โดยมีเป้าหมาย คือ มอบรางวัลในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้มีผลงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้