ข่าว KM

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


ข่าว KM

 
หัวข้อข่าว
1.   ชุดความรู้งานตลาดนัดความรู้กรมทางหลวง ครั้งที่ 1-8 ที่มีใน KM WEBSITE
2.   ขั้นตอนการสมัครสมาชิก KM WEBSITE
3.   รางวัลผลงานความรู้ดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8 “คุณค่าความรู้คู่ชาวทาง”
4.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
5.   โครงการจัดทำคลังข้อมูลงานทาง
6.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : สำนักงานแพทย์
8.   เฉลยตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
9.   กำหนดการติดตามผลแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
10.   ตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
11.   กรอบแนวทางวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้
12.   คำศัพท์ KM