ข่าว KM

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


ข่าว KM

 
หัวข้อข่าว
1.   ภาพการรับรางวัลนวัตกรรมกรมทางหลวง (KM 4.0 Expo) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.   รางวัลนวัตกรรมกรมทางหลวง (KM 4.0 Expo) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.   ชุดความรู้งานตลาดนัดความรู้กรมทางหลวง ครั้งที่ 9
4.   กำหนดการงานตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 9 ช่วงที่ 1
5.   ชุดความรู้งานตลาดนัดความรู้กรมทางหลวง ครั้งที่ 1-8 ที่มีใน KM WEBSITE
6.   ขั้นตอนการสมัครสมาชิก KM WEBSITE
7.   รางวัลผลงานความรู้ดีเด่น และ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ 8 “คุณค่าความรู้คู่ชาวทาง”
8.   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
9.   โครงการจัดทำคลังข้อมูลงานทาง
10.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11.   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร : สำนักงานแพทย์
12.   เฉลยตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
13.   กำหนดการติดตามผลแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
14.   ตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
15.   กรอบแนวทางวิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้
16.   คำศัพท์ KM