KM คลังความรู้

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways  ค้นหาตามปี : ค้นหาด้วยชื่อความรู้ : หน่วยงาน
   
องค์ความรู้ -> ผลการวิจัยและพัฒนางานทาง
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มในงานก่อสร้างของกรมทางหลวง

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 581 ครั้ง

การศึกษาการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการชนท้ายบนทางหลวง

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 535 ครั้ง

การประยุกต์ใช้ชีววิศวกรรมในการแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายเชิงลาด

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 493 ครั้ง

โครงการตรวจสอบสภาพความฝืดผิวทางของถนนประเภทต่างๆ ในประเทศไทย

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 599 ครั้ง

โครงการทดสอบสมรรถนะผิวทางแบบเร่งสภาวะขนาดเท่าของจริงในประเทศไทย (ระยะที่ 2)

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 828 ครั้ง

โครงการประยุกต์ใช้ค่าความลึกผิวเฉลี่ยของผิวทางในการทำนายสภาพลื่นของผิวถนนเพื่อการวางแผนซ่อมบำรุงที่เหมาะสม

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 866 ครั้ง

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทางหลวง

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 983 ครั้ง

โครงการพัฒนาระบบคำนวณรอยเท้าคาร์บอน จากการก่อสร้างและบำรุงทางหลวง

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 848 ครั้ง

คู่มือการแนะนำแก้ไขและการปฏิบัติการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 451 ครั้ง

คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 383 ครั้ง

คู่มือการสำรวจ วิเคราะห์ความเสียหายของการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 481 ครั้ง

   

   
บทความ -> ผลการวิจัยและพัฒนางานทาง
   
   

   
Link ความรู้ -> ผลการวิจัยและพัฒนางานทาง