Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


โครงการจัดการความรู้ของกรมทางหลวง

 


 
ค้นหาปี : ค้นหาชื่อ :
 
ลำดับ โครงการ ปี ระยะเวลา สถานที่
1 . โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564 แขวงทางหลวงธนบุรี เขตบางพลัด กทม. 2564 22/12/2020 - 22/12/2020 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ แขวงทางหลวงธนบุรี
2 . โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) 2564 05/11/2020 - 05/11/2020 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
3 . โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 8 สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) 2564 27/10/2020 - 27/10/2020 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
4 . โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่ 2 : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 2563 11/12/2019 - 12/12/2019 ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรมอัญชลีการ์เดนท์ จ.สุราษฎร์ธานี
5 . โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร ประจำปี พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่1: แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 2563 03/12/2019 - 04/12/2019 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 . ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้ ทล. ครั้งที่ 2/2562 2562 20/09/2019 - 20/09/2019 ห้องประชุมกองฝึกอบรม
7 . สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทล. เรื่อง บทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน PR ให้ก้าวทันการสื่อสารยุคดิจิทัล 2562 09/09/2019 - 11/09/2019 โรงแรมปรินซ์พาเลซ
8 . สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 7 - ส่วนกลาง 2562 04/09/2019 - 04/09/2019 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์
9 . ฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการความรู้กรมทางหลวง (facilitator) : KM Camp รุ่นที่ 5 2562 21/07/2019 - 26/07/2019 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง
10 . สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย 2562 18/07/2019 - 20/07/2019 แซนดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท


1 2 3 4 5 >> >|     มีจำนวนทั้งหมด 49 แถว 5 หน้า