Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด

 


 
ค้นหาปี : ค้นหาชื่อ :
หน่วยงาน
 
ลำดับ โครงการ ปี ระยะเวลา สถานที่
1 . โครงการสัมมนาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของสำนักมาตรฐานและประเมินผล 2559 25/11/2015 - 27/11/2015 โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด จ.นครราชสีมา
2 . โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อกาารพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรของแขวงทางหลวงสุโขทัย 22/02/2016 - 25/02/2016 โรงแรมสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


1     มีจำนวนทั้งหมด 2 แถว 1 หน้า