การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


คู่มือหน้าที่ของคณะกรรมการสอบราคา, คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR), คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (1)
 
   
รูปภาพ
WEBSITE ที่เกี่ยวข้อง
     

 
     
YOUTUBE ที่เกี่ยวข้อง