เฉลยควิซ

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


เฉลยควิซ และรายชื่อผู้ตอบถูก
 

ชื่อ ร่วมสนุกตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 2
ของรางวัล เสื้อโปโลเรารัก KM
วันที่เริ่มควิช 24-05-2016 ถึง 10-06-2016
คำถาม : ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จในการจัดการความรู้      เฉลย >> : บุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน
จำนวนผูู้ตอบถูก [ 5/5 ] คน
1 . คุณ ขจรศักดิ์ - ศรีราช [ สำนักสำรวจและออกแบบ ]
2 . คุณ ชานิศญา - ศากยวงศ์ [ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ]
3 . คุณ ยุวดี - จันทร์เพ็ญ [ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ]
4 . คุณ กานต์พิชชา - ด้วงชู [ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ]
5 . คุณ รัชนี - จุสูงเนิน [ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ]

ชื่อ ตอบปัญหาชิงรางวัล ครั้งที่ 1
ของรางวัล กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์
วันที่เริ่มควิช 21-04-2016 ถึง 10-05-2016
คำถาม : งานแสดงนิทรรศการผลงานความรู้ ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 เป็นงานตลาดนัดความรู้ ครั้งที่เท่าไร      เฉลย >> : 8
จำนวนผูู้ตอบถูก [ 4/5 ] คน
1 . คุณ อัศรา - แก้วที [ แขวงทางหลวงหนองคาย ]
2 . คุณ กมลวรรณ - ฉัตรถี [ สำนักงานทางหลวงที่ ๖ ]
3 . คุณ ชานิศญา - ศากยวงศ์ [ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ]
4 . คุณ มรกต - คุ้มประสิทธิ์ [ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ]