Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways


   
เครือข่าย -> หน่วยงานส่วนกลาง
1. ชื่อเว็บไซต์ สำนักอำนวยความปลอดภัย
ลิ้งก์ : http://bhs.doh.go.th/home

2. ชื่อเว็บไซต์ สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

3. ชื่อเว็บไซต์ สำนักสำรวจและออกแบบ

4. ชื่อเว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง
ลิ้งก์ : http://maintenance.doh.go.th/

5. ชื่อเว็บไซต์ สำนักมาตรฐานและประเมินผล

6. ชื่อเว็บไซต์ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ลิ้งก์ : http://www.motorway.go.th

7. ชื่อเว็บไซต์ กองการพัสดุ

8. ชื่อเว็บไซต์ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

9. ชื่อเว็บไซต์ สำนักก่อสร้างทางที่ 1
ลิ้งก์ : http://www.const1.com/

10. ชื่อเว็บไซต์ สำนักก่อสร้างทางที่ 2

11. ชื่อเว็บไซต์ สำนักก่อสร้างสะพาน
ลิ้งก์ : http://bridge.doh.go.th/bridge/

12. ชื่อเว็บไซต์ สำนักแผนงาน

13. ชื่อเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง

14. ชื่อเว็บไซต์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
ลิ้งก์ : http://erfund.go.th/