KM Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   

ชื่อ :  วิสิฐ สกุล :  อัจฉยานนท์กิจ วดป เกิด :  21-01-1944
ปัจจุบันอายุ :  71 ปี มือถือ :  0818671120 Email :  visit2487@hotmail.com
สังกัด : สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ตำแหน่ง :    
           
 
รายละเอียดผู้เขียน  

นามแฝง :  
ความเชี่ยวชาญ :
ประสบการณ์ :
ผลงาน :