KM Department of Highways

การจัดการความรู้ กรมทางหลวง

Knowledge Management Department of Highways

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
   

ชื่อ :  อาภา สกุล :  วิชา วดป เกิด :  01-10-1953
ปัจจุบันอายุ :  62 ปี มือถือ :  0860800527 Email :  
สังกัด : สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
           
 
รายละเอียดผู้เขียน  

นามแฝง :  
ความเชี่ยวชาญ :
ประสบการณ์ :
ผลงาน :