.

โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยดิจิทัล (KM Digital Sharing)

ชื่อผู้จัดทำ:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

สาระน่ารู้เกี่ยวกับดิจิทัล

จำนวนผู้เข้าชม:

35

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 1. เพื่อสร้างให้บุคลากรตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้ด้านดิจิทัลไปปรับเปลี่ยนและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นเวทีในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก อาทิ เทคโนโลยีที่จะกระทบภาคคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมโลก การวางแผนและพัฒนางานบริการให้ตรงใจประชาชน 3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงส่งเสริมบุคลากรให้มีแนวคิดและทัศนคติที่เอื้อต่อการนำดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนางานตามภารกิจจนนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในด้านต่างๆ 4. เพื่อปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมและจริยธรรมการใช้ดิจิทัลในองต์กร ทำให้บุคลากรทุกระดับใช้ดิจิทัลในพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน รวมถึงใช้ดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและมีจริยธรรม

ไม่พบข้อมูล

DL0100000231-08-01.pdf

2

DL0100000231-08-02.pdf

2

DL0100000231-08-03.pdf

1

DL0100000231-08-04.pdf

2