.

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

รหัสความรู้:

DL0100000229-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2019

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

สาระน่ารู้เกี่ยวกับดิจิทัล

จำนวนผู้เข้าชม:

31

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยได้กำหนดทักษะด้านดิจิทัลที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็น 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ในการนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ รวมทั้งกำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใด และให้สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) จัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วย

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

DL0100000229-03-01.pdf

6