.

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning)

รหัสความรู้:

DL0400000255-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-20 10:07:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นฤนาท สุ่มประดิษฐ์

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

9

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA

รหัสความรู้:

DL0400000246-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 11:19:53


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

10

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy Project)

รหัสความรู้:

DL0400000245-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 11:17:09


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักงาน ก.พ.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

9

Digital Skill (โครงการของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินงานโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย)

รหัสความรู้:

DL0400000244-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 11:12:04


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

5

Mahidol University Extension (MUx)

รหัสความรู้:

DL0400000243-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 11:08:26


ชื่อเจ้าของผลงาน:

มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

8