.

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning)

รหัสความรู้:

DL0400000255-99

ประเภท:

อื่นๆ

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นฤนาท สุ่มประดิษฐ์

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

แนะนำช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้เข้าชม:

9

บุคลากรกรมทางหลวง ที่ได้สำรวจทักษะด้านดิจิทัลด้วยตนเอง จากระบบ https://dg-sa.tpqi.go.th/Home โดยทราบผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Learning ตามแนวทางการพัฒนาด้วยรูปแบบ 70:20:10 เพื่อพัฒนาความรู้ตาม "หมวดความรู้ดิจิทัลที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม" ตามประเภทของกลุ่มบุคลากร (กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านทักษะดิจิทัล 6 ประเภท คือ 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) 2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) 3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ (Service) 5. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนภาครัฐให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ตอบสนองการเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

09_แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบอนนไลน์_NEW_20220420104945.pdf

12