.

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รหัสความรู้:

EK1104000272-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-05-10 10:00:10


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ราชกิจจานุเบกษา

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

45

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

รหัสความรู้:

EK1104000271-01

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-05-06 13:43:08


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ราชกิจจานุเบกษา

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2017

จำนวนผู้เข้าชม:

37

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีแลกเปลี่ยน

รหัสความรู้:

EK1103060040-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

กองการพัสดุ

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

11

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย

รหัสความรู้:

EK1103050039-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

กองการพัสดุ

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

10

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน

รหัสความรู้:

EK1103040038-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 00:39:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

กองการพัสดุ

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

13