.

ข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 410/2557 ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชันไพรม (Specification for Emulsified Asphalt Prime, EAP)

รหัสความรู้:

EK1803000294-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-21 10:10:23


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ปีที่จัดทำ:

2014

จำนวนผู้เข้าชม:

11

ข้อกำหนดที่ ทล.-ก. 411/2565 ข้อกำหนดแอสฟัลต์ซีเมนต์ประเภท Performance Grade โดยวิธีทดสอบความคืบคืนกลับจากการกระทำซ้ำของแรงเค้น (Specification for Performance - Graded Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test

รหัสความรู้:

EK1803000292-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-13 15:02:55


ชื่อเจ้าของผลงาน:

-

หน่วยงาน:

สำนักมาตรฐานและประเมินผล

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

19

คู่มือเล่มที่ 4 : การติดตั้งป้ายจราจรและงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ

รหัสความรู้:

EK1808000291-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-13 13:18:43


ชื่อเจ้าของผลงาน:

คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร

หน่วยงาน:

สำนักอำนวยความปลอดภัย

ปีที่จัดทำ:

2018

จำนวนผู้เข้าชม:

20

คู่มือเล่มที่ 3 : คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลางแผ่นดิน

รหัสความรู้:

EK1808000290-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-13 13:05:09


ชื่อเจ้าของผลงาน:

คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร

หน่วยงาน:

สำนักอำนวยความปลอดภัย

ปีที่จัดทำ:

2018

จำนวนผู้เข้าชม:

12

คู่มือเล่มที่ 2 : คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร

รหัสความรู้:

EK1808000289-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-13 12:51:31


ชื่อเจ้าของผลงาน:

คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร

หน่วยงาน:

สำนักอำนวยความปลอดภัย

ปีที่จัดทำ:

2018

จำนวนผู้เข้าชม:

15