.

คู่มือเล่มที่ 2 : คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร

ชื่อผู้จัดทำ:

คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำคู่มือการติดตั้งป้ายจราจร

หน่วยงาน:

สำนักอำนวยความปลอดภัย

ปีที่จัดทำ:

2018

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

คู่มือด้านอำนวยความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชม:

260

คู่มือเล่มที่ 2 คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร ครอบคลุมเนื้อหา การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทางบนป้ายแนะนำ รูปแบบการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรสำหรับทางหลวงที่อยู่ในกำกับของกรมทางหลวง และรูปแบบแนะนำการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรบริเวณทางแยกแบบต่าง ๆ เนื้อหาของคู่มือ ประกอบด้วย • บทที่ 1 บททั่วไป เนื้อหาของบทนี้ จะเป็นการกล่าวแนะนำสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายจราจรในเรื่องทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในบทถัดไป • บทที่ 2 ประเภทของป้ายจราจรบริเวณทางแยก ประกอบด้วย ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายชุดสำหรับทางหลวง • บทที่ 3 การกำหนดจุดหมายปลายทาง • บทที่ 4 รูปแบบการติดตั้งบริเวณทางแยก ทั้งทางแยกระดับพื้นล่างและทางแยกต่างระดับ

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

2-คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร_20220713125509.pdf

56