.

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550

รหัสความรู้:

EK1601000354-01

ประเภท:

กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ นโยบาย

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2007

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ทางหลวง ทางสัมปทาน

จำนวนผู้เข้าชม:

25

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 36 สายกรุงเทพมหานคร - ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง) และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน - บางพลี) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 เป็นประจําทุกปี เฉพาะช่วงระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้ (1) ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน และหน้า 27 เล่ม 124 ตอนที่ 19 ก ราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2550 (2) ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม ของปีถัดไป

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

ยกเว้นค่าธรรมเนียม2550_20230719142854.pdf

0