.

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7

รหัสความรู้:

EK1601000352-01

ประเภท:

กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ มาตรการ นโยบาย

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2018

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ทางหลวง ทางสัมปทาน

จำนวนผู้เข้าชม:

35

ประกอบด้วย 2 ฉบับ ดังนี้ (1) ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา พ.ศ. 2561 (2) ตอนบ้านหนองปรือ-บ้านฉาง พ.ศ. 2561

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

N7_กทม_เมืองพัทยา2561_20230719103905.pdf

1

N7_หนองปรือ_บ้านฉาง2561_20230719103913.pdf

0