.

กฎกระทรวง การอนุญาต การกำหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขการลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2563

ชื่อผู้จัดทำ:

กระทรวงคมนาคม

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2020

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ทางหลวง ทางสัมปทาน

จำนวนผู้เข้าชม:

69

เนื้อหาพอสังเขป ดังนี้ ข้อ1 ในกฎกระทรวงนี้ “ลงทุน” หมายความว่าลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการท่าเรือเรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟากที่พักริมทางหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง “เขตทางหลวง” หมายความว่า เขตทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน ข้อ2 ให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูลในการลงทุนในเขตทางหลวงยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ลงทุนต่อผู้อำนวยการทางหลวง

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

630702_3_50ก_20230719151214.pdf

7