.

คู่มือแนวทางและขั้นตอนการวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง

รหัสความรู้:

EK0103040351-02

ประเภท:

คู่มือ (ปฏิบัติงาน ประเมินผล อื่น ๆ)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

ณรงศักดิ์ กิตติสาร (กลุ่มงานประเมินผล)

หน่วยงาน:

สำนักแผนงาน

ปีที่จัดทำ:

2023

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม:

73

รายละเอียดภายในเอกสารเล่มนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการและวิธีการคำนวณมูลค่าเวลาในการเดินทางเพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์และนักวางแผนขนส่งสามารถนำวิธีการประเมินมูลค่าเวลาในการเดินทางและตัวมูลค่าเวลาในการเดินทาง (VOT unit cost) ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม มากกว่ามุ่งเน้นอธิบายรายละเอียดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิธีการทางเศรษฐมิติ (Econometrics) และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้น รายละเอียดบางส่วน (อาทิเช่น วิธีการทางเศรษฐมิติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเวลาในการเดินทางที่ได้จากการสร้างสถานการณ์จำลอง เป็นต้น) จึงถูกทำให้สั้นและง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจในรายละเอียดจึงควรศึกษาเพิ่มเติม จากเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการอ้างอิงไว้ เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย (1) ความหมายและบทบาทของมูลค่าเวลาในการเดินทาง (2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเวลาในการเดินทาง (3) วิธีการประเมินมูลค่าเวลาในการเดินทาง (4) ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าเวลาในการเดินทางของกรมทางหลวง (5) การวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง : สรุปและบทส่งท้าย

ไม่พบข้อมูล

ไม่พบข้อมูล

คู่มือวิเคราะห์มูลค่าเวลาในการเดินทาง_20230719100932.pdf

22