.

แนวคิดการแก้ปัญหาด้านน้ำ Thaiwater hack ภายใต้โครงการ Hydroinformatic for highways

รหัสความรู้:

BP0000000319-06

ประเภท:

รายงาน (การศึกษา การประชุมทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ/ทำงาน ประชุมอื่น ๆ)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม (หัวหน้าโครงการ)

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

Best Practice

จำนวนผู้เข้าชม:

107

โครงการ Hydroinformatic for highways เป็นการประยุกต์หลักการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับงานทาง ร่วมกับ เทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากน้ำในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ประกอบด้วย 1. ด้านการวางแผนงาน (Planning) เป็นการนำข้อมูลการคำนวณปริมาณน้ำ ระดับน้ำ พื้นที่รับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ นำมาประยุกต์ใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบงานก่อสร้างทางหลวง ทั้งแนวเส้นทางถนนและระบบระบายน้ำบนทางหลวง เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านระบบ web application หรือ software ที่ผ่านการพัฒนาให้ง่ายต่อการใช้งาน 2. ด้านการดำเนินการ (Operation) จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่า การเกิดฝนตกมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง mobile application โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีน้ำฝนจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง สามารถวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีฝนตกหรือน้ำท่วม ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง ประหยัดเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังช่วยลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ ทั้งนี้ โครงการ Hydroinformatic for highways เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ให้สามารถยกระดับขีดความสามารถของงานด้านวิศวกรรมไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

ไม่พบข้อมูล

hydroinfromaticsForHighways_4-11-2565_20221129151032.pdf

43