.

แนวคิดการแก้ปัญหาด้านน้ำ Thaiwater hack ภายใต้โครงการ Hydroinformatic for highways

รหัสความรู้:

BP0000000319-06

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-11-29 15:05:54


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม (หัวหน้าโครงการ)

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

107

โครงการศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัด ติดตามเตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง

รหัสความรู้:

BP0000000308-06

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-09-23 13:32:33


ชื่อเจ้าของผลงาน:

โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (หัวหน้าโครงการ)

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

417

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความปลอดภัยทางถนน: กรณีศึกษาชุมชนทองเอน Community Participation in Road Safety Management: A Case Study of Thong Aen Community

รหัสความรู้:

BP0000000305-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-29 16:03:40


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ดนัย เรืองสอน, บุษริน เพ็งบุญ, กานต์ สินสืบผล, พิพัฒน์ ชื่นสุขจิตต์, กฤษดา พงษ์ประเสริฐ, กฤษฏิ์ จ่างตระกูล, และสิริมา ทองอมร

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

172

กรมทางหลวง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทโครงการหน่วยงานรัฐที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ประจำปี 2564

รหัสความรู้:

BP0000000297-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-11 17:08:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1, กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

616

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รหัสความรู้:

BP0000000287-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-04 10:28:18


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

329