.

กรมทางหลวง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทโครงการหน่วยานรัฐที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ประจำปี 2564

รหัสความรู้:

BP0000000297-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-11 17:08:44


ชื่อเจ้าของผลงาน:

กรมทางหลวง

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

5

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รหัสความรู้:

BP0000000287-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-04 10:28:18


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

21

A National Highway No.2275: Huay Rai - Ban Klang Rehabilitation Project for Green and Sustainable Development of Thailand Rural Highway Network

รหัสความรู้:

BP0000000238-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 09:49:53


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, ศูนย์สร้างทางหล่มสัก, สำนักก่อสร้างทางที่ 2

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

39