.

การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

รหัสความรู้:

BP0000000287-03

ประเภท:

แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติงาน)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

นายพรเทพ พรหมสุวรรณ์

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

Best Practice

จำนวนผู้เข้าชม:

329

Best Practice : การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รางวัล : ผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน Prime Minister Road Safety Awards งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 (25-26 พฤษภาคม 2565) --> ตัวอย่างผลงานที่นำเสนอ : โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง/จุดอันตรายสำเร็จได้ด้วยภาคีเครือข่าย บริเวณโค้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ กม.61+656 และบริเวณทางโค้ง ที่ กม. 67+200 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน นาสาร – เวียงสระ มีลักษณะทางกายภาพเป็นจุดเสี่ยง/จุดอันตราย (BLACK SPOT) --> กลยุทธ์ ความรู้ กระบวนการที่นำมาใช้ จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จ การนำเอาหลักบริหารจัดการ 5 ส + 5 ช มาดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ/เอกชน/ผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น มูลนิธิ มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งมีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ รวมถึงความรู้ทางด้านหลักวิศวกรรมจราจรของหน่วยงาน คือ คณะกรรมการตรวจสอบความ ปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) และการให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ของผู้บริหารของกรมทางหลวงทุกระดับ

เอกสารประกอบการจัดส่งผลงาน-พรเทพ พรหมสุวรรณ์_20220704104016_20220706143542.pdf

89