.

โครงการศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัด ติดตามเตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง

รหัสความรู้:

BP0000000308-06

ประเภท:

รายงาน (การศึกษา การประชุมทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการ/ทำงาน ประชุมอื่น ๆ)

คำสำคัญ :

ชื่อผู้จัดทำ:

โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ (หัวหน้าโครงการ)

หน่วยงาน:

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

Best Practice

จำนวนผู้เข้าชม:

417

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัด ติดตาม เตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาดินสไลด์ปิดทับทางหลวงจากภัยพิบัติธรรมชาติ คันทางชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะถนนถูกตัตขาดต้องปิดเส้นทางสัญจร ทำให้ประชาชนเสียเวลา ไม่ได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง ส่าหรับผลงาน "การศึกษาเทคโนโลยีตรวจวัดติดตาม เตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง" ได้รับรางวัลชมเชย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) และยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน ด้านวิศวกรรมเชิงลาดให้กับบุคลากรกรมทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) ซึ่งเป็นแนวทางที่นำไปปรับใช้กับพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ในความดูแลรับผิดชอบได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดี กรมทางหลวงจึงเตรียมการเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการตรวจวัด ติดตาม เตือนภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์ ให้ครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาดินสไลด์ คันทางชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

infographic_เทคโนโลยีตรวจวัด ติดตามเตือนภัย และบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์_20220923142309.pdf

58

Management_ความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์_นำเสนอข่าว_20220923142315.pdf

59

Management_ความเสี่ยงภัยพิบัติดินสไลด์_สยามรัฐ_20220923142321.pdf

47