.

กรมทางหลวง ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทโครงการหน่วยงานรัฐที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ประจำปี 2564

ชื่อผู้จัดทำ:

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1, กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน

หน่วยงาน:

กรมทางหลวง

ปีที่จัดทำ:

2022

หมวดหมู่เนื้อหาความรู้:

Best Practice

จำนวนผู้เข้าชม:

616

กระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายและติดตามกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2564 (EIA Monitoring Awards 2021) ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล ในงานการประชุมวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด "47 ปี สผ. สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการของกรมทางหลวงได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น" จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด 2) โครงการทางหลวงแนวใหม่เลี่ยงเมืองเชียงราย ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1211 - แยกทางหลวงหมายเลข 1207 การจัดงานมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในโอกาส 30 ปี ของกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบรางวัล EA Monitoring Awards 2021 มอบรางวัลเครือข่ายกองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับเทศบาลภายใต้กรอบความร่วมมืออาเชียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2564 ในส่วนของการประชุมวิชาการฯ จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของภาคีเครีอข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

MAI_DOC_1_20220824140631.pdf

96

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์_20220824143225.pdf

73