.

Best Practice และ Lesson Learned การแก้ไขปัญหาดินสไลด์บริเวณทางหลวง

รหัสความรู้:

KS0300000323-08

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-12-09 12:14:10


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายพรพรต สุริยนต์

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

247

แนวทางการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับความเสียหายจากดินสไลด์และการถอดบทเรียน

รหัสความรู้:

KS0300000322-08

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-12-08 10:50:24


ชื่อเจ้าของผลงาน:

ดร.ปรนิก จิตต์อารีกุล

หน่วยงาน:

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

219

การหาพื้นที่ในระบบพิกัดฉาก

รหัสความรู้:

KS0300000315-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-11-09 09:42:30


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

360

การก่อสร้างกำแพงปีกสำหรับสะพาน (WINGWALL)

รหัสความรู้:

KS0300000306-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-09-09 09:45:45


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

467

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงเบื้องต้น

รหัสความรู้:

KS0300000296-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-01 15:06:40


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นางบุตรี คร้ามศรี

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

170