.

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงเบื้องต้น

รหัสความรู้:

KS0300000296-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-08-01 15:06:40


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นางบุตรี คร้ามศรี

หน่วยงาน:

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

12

คู่มือวิเคราะห์ระดับการให้บริการทางหลวง กรณีบนช่วงถนน Mid-Block Highways Level of Service Analysis

รหัสความรู้:

KS0300000293-02

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-07-20 11:23:49


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายสุรชัย อัมภวาสุวรรณ

หน่วยงาน:

สำนักแผนงาน

ปีที่จัดทำ:

2022

จำนวนผู้เข้าชม:

53

แนวทางการควบคุมงาน งานจ้างเหมา

รหัสความรู้:

KS0300000256-03

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-20 14:37:14


ชื่อเจ้าของผลงาน:

นายสุธี มณีอ่อน

หน่วยงาน:

สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

ปีที่จัดทำ:

2020

จำนวนผู้เข้าชม:

246

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

รหัสความรู้:

KS0300000239-99

วันที่นำเข้าระบบ:

2022-04-01 10:02:16


ชื่อเจ้าของผลงาน:

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช.

หน่วยงาน:

หน่วยงานภายนอก

ปีที่จัดทำ:

2021

จำนวนผู้เข้าชม:

58